Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • może być konieczne przełączenie w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu;
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny lub zawierają błędne informacje;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami;
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • występuje odnośnik z atrybutem href (zaczynający się od #), który nie ma określonego celu;
 • odnośniki wyróżnione są jedynie kolorem;
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL;
 • w wielu przypadkach tekst jest wyjustowany;
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków - pominięto poziom nagłówka lub brakuje nagłówka H1;
 • istnieje odniesienie z etykietą ARIA lub odniesieniem opisanym w ARIA, ale nie istnieje cel tego odniesienia;
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury;
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 • nie ma mapy strony ani wyszukiwarki;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość przełączenia na wersję kontrastową;
 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są:

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676278. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek ZPSW w Kielcach ul. Jagiellońska 30, w którym znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży, a w nim:
  • Szkoła Podstawowa nr 37 Specjalna
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Specjalna o kierunkach: kucharz, cukiernik, fryzjer lub pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • Technikum nr 9 Specjalne o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Bursa Szkolna nr 2

Opis dostępności budynku.
Trzypiętrowy budynek posiada 3 wejścia od ulicy Jagiellońskiej w tym: wejście główne wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych , wejście z przyziemia od strony parkingu, od strony bloku żywienia prowadzą schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.
Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Brak wind w budynku nie zapewnia dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo do pomieszczeń zlokalizowanych na I, II i III piętrze. Budynek nie posiada toalety dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W bliskiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce parkingowe przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia ono dojazd do drzwi budynku poprzez wykorzystanie pochylni dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W ZPSW jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego PJM i SJM. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający dostęp do środka poprzez zwolnienie zwory elektromagnetycznej zarządzanej z portierni. Portier powiadamia pracownika placówki , wychowawcę lub opiekuna grupy dzieci, który zajmuje się petentem.